Kullanım ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, site kullanımı ve mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 2: Taraflar

2.1- Satıcı
Ünvanı : Sencer Yurdatapan
Adresi : Fatih Mah. 12.Sk. 8D-1 Merkez/EDİRNE
Telefon : +90 535 476 50 68
E-mail : [email protected]

2.2- Alıcı
Adı/Soyadı/Ünvanı : [AlıcıAdıSoyadı] (Kısaca ALICI olarak anılacak)
Adresi : [AlıcıAdresi]
Telefon : [AlıcıTelefonNumarası]
E-mail : [AlıcıEmailAdresi]

Madde 3: Kapsam

Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Madde 4: Üyelik Sistemi

a) Müşteri numarası SNC Yazılım tarafından verilecektir (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez).

b) Üyelik esnasında müşteri tarafından belirlenen e‐posta adresi ve kullanıcı adı, müşteri yazılı olarak bildirmedikçe değiştiremez. Tüm kullanımlarda ve işlemlerde bu kullanıcı adı ile işlem yapılır.

c) sncyazilim.com’ye üye olmanız halinde üye kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. sncyazilim.com’deki bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse SNC Yazılım kaydınızı silme yetkisine sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

d) Şifrenin değiştirilmesi, ve korunması MÜŞTERİNİN sorumluluğunda olup SNC Yazılım şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

e) MÜŞTERİNİN sncyazilim.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. SNC Yazılım tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir MÜŞTERİYE bu hizmeti vermekten vazgeçebilir.

f) SNC Yazılım gerekli gördüğü durumlarda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fiyatlarında ve hizmet biçimlerinde değişiklik yapabilir.

Madde 5: Tarafların Yükümlülükleri

A- SNC Yazılım’ın Yükümlülükleri

1) SNC Yazılım, sncyazilim.com’nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik alt yapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

2) Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi SNC Yazılım’ın güvenliğinde olup, bu bilgileri SNC Yazılım ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

3) SNC Yazılım, müşterilerin satın aldığı hizmetleri müşteriye sağlamakla yükümlüdür.

4) SNC Yazılım, müşterilerinin aldığı yazılım, tasarım, lisans veya iadesi mümkün olmayan ürünlerde müşterinin isteyeceği değişiklik ve ek düzenlemeleri ek ücret mukabilinde yerine getirecektir.

5) Tema ve eklentilerde sunulan 3. taraf (Hava durumu, döviz bilgisi v.b.) hizmetlerde ve bunların kullanımında sorumluluk tamamı ile müşteriye ait olup SNC yazılım hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. SNC Yazılım bunların sağlanıp sunulmasında ve çalışmasında hiçbir garanti vermemektedir.

6) SNC Yazılım, sncyazilim.com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.

B- Müşterilerin Yükümlülükleri

MÜŞTERİ;

1) MÜŞTERİ tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde MÜŞTERİLİK üyeliğinin SNC Yazılım tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini;

2) Erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin MÜŞTERİ tarafından yapıldığını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin MÜŞTERİ tarafından yetkilendirildiğini;

3) Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını;

4) MÜŞTERİNİN üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı SNC Yazılım’ın sorumlu olmayacağını;

5) Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj, bilgi ve belgelerden SNC Yazılım’ın sorumlu olmayacağını;

6) MÜŞTERİ kullanım hakkını satın aldığı yazılımın kullanımında yapacağı hatalardan ve veri silinmelerinden direkt kendisinin sorumlu olduğunu

7) MÜŞTERİ satın aldığı ürünlerin tek site lisanslı olduğunu ve bu ürünleri sadece satın alma esnasında belirttiği internet sitesinde kullanabileceğini

bilir.

Madde 6: Yetkiler

Bu sözleşme kapsamında SNC Yazılım aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

1) SNC Yazılım, sncyazilim.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir.

2) Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı MÜŞTERİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde SNC Yazılım sorumlu olmayacaktır.

3) sncyazilim.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye SNC Yazılım yetkilidir. Sipariş girildikten sonra SNC Yazılım yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile SNC Yazılım’ın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. SNC Yazılım siparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek MÜŞTERİNİN ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

4) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili SNC Yazılım tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

5) SNC Yazılım mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde MÜŞTERİYE alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

6) İş bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından, üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır.

7) SNC Yazılım gerekli gördüğü müşterilerinden Yetkili imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı bir kopya talep eder ve böylece müşteriye imkanlar sağlanmaya başlanır. SNC Yazılım bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan MÜŞTERİLERİN yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

8) SNC Yazılım, müşterilerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

9) SNC Yazılım gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri , üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

Madde 7: Dayanak

A- İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iki tarafta defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

B- Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında SNC Yazılım’ın Ticari defter kayıtları ve yanı sıra her türlü dijital kayıtlar esas alınır.

Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 8: Gizlilik

MÜŞTERI sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde sncyazilim.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. SNC Yazılım, MÜŞTERİNİN bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, MÜŞTERİ bu nedenle SNC Yazılım’ın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

Madde 9: Ürün Teslimatı

a) SNC Yazılım, sncyazilim.com adresinde müşterisini kullanımına sunduğu tüm ürünleri mümkün olacak en kısa sürede teslim etmeye azami gayret eder. Müşteri teslim almadığı ürünler için gecikmelerden dolayı SNC Yazılım’ı sorumlu tutamaz. SNC Yazılım, sncyazilim.com adresinden müşterinin siparişlerini online teslim eder.

b) Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı SNC Yazılım, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

Madde 10: Genel İade Şartları

Ürünler sanal ürün olduğu için iadesi yapılmamaktadır. Herhangi bir teknik sorunla karşılaşıldığında, sorun en kısa zamanda yapılacak olan güncellemeyle giderilir. Giderilemeyen bir sorun oluştuğu takdirde ücret alıcıya iade edilir.

Madde 11: Ödeme Organlarının Kullanımı ve Koşullar

a) Müşteri sncyazilim.com adresinde kullandığı kredi kartlarının ve diğer ödeme bilgilerinden kayıtsız şartsız sorumludur.

b) SNC Yazılım şüpheli gördüğü tüm ödemeleri ve kredi kartı çekim işlemlerini iptal edebilir ve müşterinin tüm hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar.

c) Ödeme işlemleri yapılmayan tüm hizmetler SNC Yazılım tarafından duraklatılır ve gecikmiş ödemelerde farklı fiyat politikası uygulanacağını müşteri bilir.

d) Elektronik ortamda oluşturulan mail order ve kredi kartı ödemelerindeki bilgilerin doğruluğunu müşteri taahüt eder. Bilgilerin yanlış olması durumunda doğacak zararları ve hizmetlerin haber vermeden durdurulacağını bilir ve kabul eder.

e) Müşteriye sunulan ödeme organlarını SNC Yazılım dilediği zaman değiştirebilir ya da müşterinin kullanımına kapatabilir.

Madde 12: Vergilendirme

SNC Yazılım’ın sncyazilim.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİNİN kayıt düzeni ile ilgili sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

Madde 13: Tebligat Adresi

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

Madde 14: Müçbir Sebepler

Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın, salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa ,ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar müçbir sebep olarak kabul edilir. Müçbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar verecekler.

Madde 15: Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları (TTK, BK, MK, HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır.

Madde 16: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Edirne Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

Madde 17: Yürürlük

Müşteri sncyazilim.com adresine üye olurken bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder ve bu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer. SNC Yazılım gerekli gördüğü zaman bu sözleşmeyi müşterinin imzalamasını ve SNC Yazılım yetkililerine ulaştırmasını talep eder.

SATICI : Sencer Yurdatapan

ALICI : [AlıcıAdı]
TARİH : [SiparişTarihi]